20 stycznia 2022
  • Home
  • Firma
  • BHP – postaw na bezpieczeństwo w pracy

BHP – postaw na bezpieczeństwo w pracy

By on 24 kwietnia 2019 0 1136 Views

Sformułowanie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jego skrót – BHP – jest popularne i często używane. Wiemy o obowiązkowych szkoleniach i najczęściej mamy świadomość praw, jakie są zawarte w przepisach BHP. Jednak czy wiemy dokładnie, czym są te przepisy oraz jakie nakładają obowiązki zarówno na pracownika, jak i pracodawcę? Z czym wiąże się nieprzestrzeganie tych przepisów i jakie może nieść ze sobą konsekwencje? Jeśli do tej pory jeszcze nigdy nie zagłębialiście się w ten temat, to warto to zrobić teraz, gdyż na szali leży bezpieczeństwo i zdrowie.

Czym jest BHP?

Każdy pracownik choć raz słyszał o zasadach BHP. Każdy zatrudniony, nawet ten z bardzo krótkim stażem pracy, przynajmniej raz przeszedł szkolenie z zakresu BHP. Z tego wszystkiego najczęściej pamiętamy o obowiązkach pracodawcy i przywilejach pracownika związanych z przestrzeganiem przepisów BHP. Jednak czy przepisy BHP to same przywileje? Otóż nie. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracowników szereg obowiązków, których przestrzeganie jest warunkiem bezpiecznej pracy. BHP to skrót odnoszący się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Szeroko pojęte BHP zawiera w sobie zagadnienia z zakresu ergonomii, ekonomiki pracy, medycyny pracy, psychologii pracy, bezpieczeństwa technicznego i wielu innych. Całe BHP jest bardzo pojemnym i szerokim pojęciem, a nauka o nim jest niebywale wszechstronna.

Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Oczywiście szczegółowe zasady BHP różnią się w zależności od konkretnego zakładu pracy czy też stanowiska. Jednak ogólne założenia mające na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa są uniwersalne i niezmienne. Przede wszystkim: instrukcja BHP powinna być znana każdemu pracownikowi, a oprócz tego również umieszczona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dodatkowo do obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy zapewnienie pracownikowi bezpiecznego stanowiska pracy. Bezpieczne stanowisko pracy to takie, które nie zagraża życiu i zdrowiu zatrudnionego. Ponadto miejsce pracy powinno być dopasowane do potrzeb psychofizycznych pracownika, gdyż wiąże się to z ergonomią pracy. Oprócz tego każdy pracownik w momencie zatrudnienia lub zmiany stanowiska pracy musi zostać poinformowany przez pracodawcę o potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach wynikających z wykonywania konkretnych zajęć na określonym stanowisku. Pracownik powinien także zostać zaznajomiony z procedurą postępowania w razie zaistnienia sytuacji zagrożenia. Informacje takie najczęściej przekazywane są podczas szkolenia BHP lub szkolenia stanowiskowego na początku pracy. W niektórych zakładach pracy wymagane jest używanie odzieży ochronnej lub środków ochrony indywidualnej bądź zbiorowej. Konieczność stosowania takiej odzieży czy innych zabezpieczeń wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa podczas pracy. Wszystkie niezbędne narzędzia, w tym odzież i inne elementy ochronne, powinny zostać zapewnione pracownikowi przez pracodawcę. Ponadto zatrudniony powinien zostać przeszkolony z użytkowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, by zabezpieczenia te mogły odpowiednio odgrywać swoją rolę. Podobną funkcję spełniają także wszelkiego rodzaju znaki, taśmy i oznaczenia w miejscu pracy. Z kolei jeśli chodzi o obowiązki pracownika, to zawsze i bezwzględnie powinien on stosować się do poleceń przełożonych. Zdarza się, że pracownicy, chcąc wykonać pracę szybciej, „idą na skróty” i pomijają pewne procedury bezpieczeństwa. Przełożony, który zakazuje takich praktyk, nie jest dobrze postrzegany przez pracowników. Jednak powinni oni pamiętać, że przestrzeganie wszelkich procedur, na straży których stoi przełożony, związane jest z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas pracy. Ponadto pracownik ma obowiązek brać udział w okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia takie organizuje oraz opłaca pracodawca, jednak to pracownik ma obowiązek pełnego i efektywnego uczestniczenia w nich. Przepisy dotyczące BHP stoją na straży bezpieczeństwa każdego dnia. Dla własnego dobra warto więc je znać i respektować.

Źródło: https://prosave.pl