27 maja 2024
 • Home
 • Firma
 • Ewidencja odpadów – kto powinien ją prowadzić?

Ewidencja odpadów – kto powinien ją prowadzić?

By on 10 października 2023 0 88 Views

Prowadzenie działalności gospodarczej jest często nierozerwalnie związane z wytwarzaniem odpadów. Brak jakiejkolwiek kontroli nad generowanymi śmieciami i resztkami surowców byłby niekorzystny nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i samych przedsiębiorców, którzy nie mogliby świadomie zarządzać gospodarką odpadową w firmie. Z myślą o tym powstała ewidencja odpadów. Co to za wykaz? Jakie podmioty muszą ją prowadzić?

Ewidencja odpadów – co to? Jakie informacje obejmuje?

 Ewidencja odpadów to szczegółowy rejestr rodzaju i ilości odpadów oraz sposobu postępowania z nimi, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na wielu podmiotach, w tym na przedsiębiorcach. Spis sporządza się elektronicznie – w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

Prowadzenie ewidencji odpadów sprzyja ochronie środowiska na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, daje szczegółową informację na temat ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie. Po drugie, pozwala kontrolować, w jaki sposób zakład postępuje z odpadami i komu je przekazuje. Po trzecie, ułatwia świadome i odpowiedzialne zarządzanie gospodarką odpadową w firmie, co sprzyja optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto powinien prowadzić ewidencję odpadów?

 Prowadzenie ewidencji odpadów to obowiązek spoczywający na szerokiej grupie przedsiębiorców. Jego realizacja zgodnie z obowiązującym prawem jest o tyle ważna, że nie tylko sprzyja ochronie środowiska naturalnego, lecz również pozwala uniknąć kar finansowych. A te potrafią być dotkliwe. Na przedsiębiorcę, który uchyla się od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów albo prowadzi ją nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do nawet 1 000 000 złotych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy każdego podmiotu, który wytwarza bądź gospodaruje odpadami. Oczywiście, istnieją wyjątki od tej reguły, takie jak chociażby wytwórcy odpadów komunalnych czy też osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na potrzeby własne.

Co ważne, w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, wskazano 46 rodzajów odpadów, których warunkowo nie trzeba uwzględniać w rejestrze. Jeśli jednak podmiot, który je wytwarza bądź gospodaruje nimi, przekroczy określone w dokumencie limity, musi je ująć w ewidencji. Zalicza się do nich m.in.:

 • odpady metalowe o kodzie 02 01 10 – w ilości do 10 Mg/rok,
 • opakowania papieru i tektury (odpady o kodzie 15 01 01) – w ilości do 0,5 Mg/rok,
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (odpady o kodzie 16 03 80) – w ilości do 0,1 Mg/rok,
 • szkło (odpady o kodzie 17 02 02) – w ilości do 5 Mg/rok,
 • gleba i ziemia (odpady o kodzie 17 05 04) – w ilości do 20 Mg/rok.

Pamiętaj, aby uniknąć kary pieniężnej, nie wystarczy samo prowadzenie ewidencji odpadów. Trzeba to robić zgodnie z obowiązującymi przepisami i przy zachowaniu wymaganych terminów. Jeżeli masz kłopoty z ustaleniem, co i kiedy należy zrobić, skonsultuj się ze specjalistami ds. ochrony środowiska. Wyjaśnią Ci oni wszelkie zawiłości prawne i wskażą odpowiednią ścieżkę postępowania.

Uproszczona ewidencja odpadów – co to? Kto może ją prowadzić?

 Część przedsiębiorców może prowadzić ewidencję odpadów w uproszczonej formie. Wówczas opiera się ona wyłącznie na karcie przekazania odpadów. Jest to możliwe w przypadku podmiotów, które np.:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne, których ilość nie przekracza 100 kg rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne (jednocześnie niebędące odpadami komunalnymi), których ilość nie przekracza 5 ton rocznie,
 • transportują odpady i wykonują wyłącznie usługę ich transportu.

Ewidencja odpadów nie tylko służy ochronie środowiska naturalnego, ale również dostarcza przedsiębiorcy istotnych informacji o realizowanej w firmie gospodarce odpadowej. Może zatem stać się przyczynkiem do zmian, które pozwolą ograniczyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego warto ją prowadzić szczegółowo i zgodnie z obowiązującym prawem, w czym pomóc może zewnętrzny zespół specjalistów ds. ochrony środowiska.

  Firma